Vedtægter

Vedtægter

 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Ashihara Karate - Århus. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

 1. FORENINGENS FORMÅL:

Ashihara Karate Århus’ formål er at optræne den enkelte i Ashihara Karate efter træningsmetoder, som er udstukket af  klubbens japanske hovedskole: Honbu.

 1. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Som medlemmer i Ashihara Karate Århus kan enhver person optages. Undtaget herfra er personer der er tidligere straffede for nogen form for vold, eller er blevet ekskluderede af denne eller en anden kampsportsforening på grund af urigtig opførsel. Indmeldelse sker på den af foreningen udfærdigede, gældende indmeldelsesformular. I forbindelse med indmeldelse skal ansøgende mod forlangende forevise straffeattest. Tilgodeses dette krav ikke mod forlangende kan medlemsskab ikke tildeles.  

 1. KONTINGENT.

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen af bestyrelsen, men kan i særlige tilfælde ændres af denne. Kontingent opkræves kvartalsvis forud.

Bestyrelsen kan tildele enkelte medlemmer hel eller delvis kontingentfritagelse i forbindelse med udførelsen af opgaver for foreningen.

 1. UDMELDELSE, EKSKLUSION.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer. 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et kvartal, kan bestyrelsen, med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 
Såfremt et medlem kommer i kontingentrestance for to kvartaler, kan bestyrelsen uden varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 1. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt opslag i træningssalen. Forslag til bestyrelseskandidater samt andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, i underskreven (læsbar) stand. Dagsorden, forslag til bestyrelseskandidater samt andre forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 1. DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand, kasserer og sekretær
 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer)
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter (2 stk)
 8. Valg af revisorer (2 stk) og revisorsuppleant.
 9. Valg af udvalg.
 10. Eventuelt

 

 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

 1. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Hvis bare ét medlem ønsker hemmelig afstemning, foregår afstemningen skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

 1. BESTYRELSE, VALG.

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil, foretagne handlinger forpligter foreningen. Formand og kasserer er uafhængigt af hinanden disponeringsberettigede over foreningens midler.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, samt yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Valgbare er kun til generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer, med mindst ½ års medlemskab af foreningen umiddelbart forud for generalforsamlingen. Mindst 4 medlemmer af bestyrelsen skal være aktive. Valg in absentia kan opnås, hvis vedkommende skriftligt overfor bestyrelsen har tilkendegivet, at være indforstået med dette. Genvalg kan finde sted.

 1. KONSTITUERING.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

 1. REGNSKAB.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregskabet og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 1. REVISION.

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede. Driftsregskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 1. HÆFTELSE.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningen medlemmer af bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 1. INSTRUKTØR.

Det sportslige ansvar samt tilrettelæggelsen af undervisningen i Ashihara Karate - Århus varetages af en chefinstruktør (Branch Chief), der samtidigt er klubbens kontaktperson overfor den Japanske Hovedskole: Honbu. Chefinstruktøren ansættes efter speciel aftale eller på kontrakt, som er godkendt af bestyrelsen. Formand og Branchchief er ikke nødvendigvis den samme person.

 1. FORENINGENS OPHÆVELSE.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Eventuel overskydende formue ved opløsningen af foreningen tilfalder Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning til brug for andre Fritids- og ungdomsaktiviteter.

De ovennævne vedtægter for Ashihara Karate - Århus er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 10.2.2005.